شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ يکي از ياران شيطان از ماموريتي که اون ماموريت گمراه کردن يک شيعه بود پيروز و با خوشحالي برگشت و ابليس رو ديد و پرسيد : راستي فرمانده ! گمراه کردن اينها چه فايده اي داره؟ ابليس جواب داد: امام اينها که بيايد عمر ما تمام ميشود، غافلشان ميکنيم ، که امامشان ديرتر بيايد . با کنجکاوي پرسيد : اين هفته پرونده ها چطور بود؟ ابليس گفت : مگر صداي گريه آقايشان را نميشنوي ؟
درب کنسرو بازکن برقی
بحث ان لاين
رتبه 0
0 برگزیده
63 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بحث ان لاين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top