شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ راست مي گويند! مرد که گريه نمي کند...! گاهي، در ميان لحظه هاي پر از درد، فقط، سکوت مي کند، مي شکند و مي ميرد !
ساعت دماسنج
بحث ان لاين
رتبه 0
0 برگزیده
63 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بحث ان لاين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top